U surft met een verouderde browser, daardoor kan het zijn dat deze website niet optimaal getoond wordt. Een update naar een nieuwere versie van Internet Explorer of een andere browser is sterk aan te raden.
meer...
 • Axxeleration
 • Hyperparty
 • Opendeur
 • 12u biel
 • Biel goes nineties

 

 

Binnenhuisreglement Jeugdhuis Den Biel VZW

Doelstellingen JH Den Biel vzw

Het jeugdhuis is een vereniging zonder winstoogmerk, met een expliciet pluralistische uitstraling en met als doelgroep jongeren tussen 14 en 33 jaar. Als erkend jeugdhuis wil het jeugdhuis voldoen aan zes voorwaarden:

 • Ontmoeting: het jeugdhuis is een vrijblijvende ontmoetingsruimte voor jongeren.
 • Recreatie: het jeugdhuis is een plek waar iedereen vrij is om al dan niet deel te nemen aan een activiteit.
 • Vorming: het jeugdhuis is een oefenterrein voor het organiseren en plannen van activiteiten en het deelnemen aan democratische besluitvorming en zelfontplooiing.
 • Informatie: het jeugdhuis is een plaats waar iedereen terecht kan voor informatie over het wel en wee van het jeugdhuis, jongeren en de samenleving.
 • Pluralisme: het jeugdhuis is een plaats waar iedereen welkom is en waar elke bezoeker respect heeft voor zichzelf, de ander, het jeugdhuis en de omgeving.
 • Samenwerking: het jeugdhuis is een plek waar samen over de werking kan beslissen, en waar vrijwillige inzet een grondvest van de werking is.

De structuur

0. De bezoekers

 • Personen jonger dan 14 jaar zijn niet toegelaten zonder begeleiding van een meerderjarige.
 • Bezoekers zijn gasten van het jeugdhuis, die geen lid zijn. Zij zijn gelegenheidsbezoekers, die het jeugdhuis eerder sporadisch als ontmoetingsplaats gebruiken. Hun leeftijd is niet bepaald.
 • Bezoeker is ook diegene die zich posteert op het buitenterras van het jeugdhuis, zonder evenwel binnen te komen in het gebouw. Elke bezoeker wordt geacht het huisreglement te kennen en toe te passen.
 • Bezoekers kunnen geen kandidaat zijn voor een uitvoerende functie binnen het jeugdhuis. Elke bezoeker wordt geacht het huisreglement te kennen en toe te passen.
 • Bezoekers die het jeugdhuis meer dan 5 maal per jaar frequenteren, worden uitgenodigd bij hun 6e bezoek lid te worden. Dit teneinde een goede werking naar deze mensen toe te kunnen verzekeren (informatieplicht, uitgebreide verzekering en mogelijkheden: zie ook infra, bij 1.1. Lidmaatschap en lidgeld en verder).

1. De leden

Lid is iedereen die als gewoon lid is ingeschreven in het jeugdhuis en die het lidgeld van het lopende jaar heeft betaald. Als dusdanig zijn zij gerechtigde kandidaten voor bestuur van het jeugdhuis, meer bepaald de werkgroepen of de Raad van Bestuur.

1.1. Lidmaatschap en lidgeld

 • Lid kan men worden vanaf de dag dat men 14 jaar is.
 • Boven de 33 jaar kan men lid blijven, maar heeft men geen stemrecht meer op de A.V.
 • Het lidgeld bedraagt 4 euro. De ontvangen lidkaart is 1 werkjaar geldig. het werkjaar is gelijklopende met de jaarkalender en begint als dusdanig op 1 januari om op 31 december van het zelfde jaar af te lopen.
 • Elk lid krijgt korting op de door het jeugdhuis georganiseerde activiteiten of op de activiteiten die in het jeugdhuis plaatsvinden. Het jeugdhuis kan in bepaalde gevallen afzien van deze korting bijvoorbeeld als de inkom- of deelnameprijs sowieso al zeer laag is.
 • Elke jongere tussen 14 en 33 jaar die het JH meer dan 5 maal per jaar betreedt wordt uitgenodigd lid te worden. Indien u geen lid bent kan u zich steeds inschrijven bij de tapper van dienst.
 • Elk lid wordt geacht het huisreglement te kennen en toe te passen.
 • Elk lid heeft de mogelijkheid zich te engageren als meewerkend lid binnen activiteiten, werkgroepen.

1.2. De Werkgroepen

Toetredingsprocedure

 • Werkgroepen worden opgericht door meewerkende leden.
 • Leden van de kern zijn minimum 16 jaar en lid van JH Den Biel vzw in het lopende jaar.
 • Per werkgroep wordt een verantwoordelijke aangesteld die fungeert als contactpersoon tussen de werkgroep en de Raad van Bestuur

Bevoegdheden van de Werkgroepen:

 • De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking van het jeugdhuis. Als dusdanig dient ze borg te staan voor een goede werking van het jeugdhuis: het respecteren van de openingsuren, instaan voor het toezicht, zoeken en bijstaan van leden en medewerkers (tappers, DJ's, …), het beheer van de inkomsten en het materieel…
 • De werkgroepen dienen als doorgeefluik van alle relevante info voor de werking van de Raad van Bestuur.

Formele vereisten voor de werking van de werkgroepen

 • De werkgroepen organiseren minstens 2 maal per jaar een speciale ledenvergadering. Waar vereist zal tevens een buurtvergadering worden ingelegd.
 • De werkgroepen nemen verplicht deel aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van het jeugdhuis. Hier wordt tevens een verslag van de werkzaamheden van het voorbije werkjaar gepresenteerd.
 • De werkgroepen maken tevens jaarlijks een financiële raming op en legt deze voor aan de Raad van Bestuur.
 • De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het opmaken van een jaarplanning (activiteiten edm.) voor de dagdagelijkse werking.

1.3. Raad van Bestuur

Toetredingsprocedure

 • Leden van de Raad van Bestuur zijn minimum 18 jaar.
 • De Raad van Bestuur bestaat ten minste uit 3 leden en maximum uit 10 leden
 • Volgende functies dienen te worden ingevuld: Voorzit(s)ter, secretaris en penningmeester. De functie van ondervoorzit(s)ter is bij verplicht vanaf 4 leden
 • Elke kandidatuur voor een 'gewoon' lidmaatschap wordt voorgesteld en gestemd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Elke kandidatuur voor een uitvoerend mandaat, zijnde voorzit(s)ter, eventuele ondervoorzit(s)ter, secretaris en penningmeester dient goedgekeurd te worden met een 2/3 meerderheid van de Raad van Bestuur.

Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

 • De Raad van Bestuur houdt toezicht op de werking van de werkgroepen en ondersteunt deze.
 • De Raad van Bestuur houdt toezicht op de financiën en uitgaven van het jeugdhuis en zorgt voor de werkingsmiddelen van de werkgroepen. Hiertoe dienen de werkgroepen een financieel plan in.
 • De Raad van Bestuur maakt op basis van de financiële toestand, alsook de vragen en voorstellen (financieel plan) van de werkgroepen een jaarplanning of begroting op. Deze wordt tesamen met de eindrekening ( de rekeningen van het voorbije jaar) ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
 • De Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beheren en het verdelen van de financiën.
 • De Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de infrastructuur en het gebouw en dient daarvoor alle activiteiten die betrekking hebben op dit punt in een Raad van Bestuur goed te keuren.
 • De Raad van Bestuur zorgt voor de bovenlokale werking van het jeugdhuis: volgt wetgeving op, zorgt voor het neerleggen van de jaarverslagen bij de griffier van de rechtbank van eerste aanleg, dient de subsidiedossiers in, houdt het archief bij, onderhoudt de contacten met gemeente, andere overheden, politie, brandweer en grote verenigingen; gaat verzekeringen aan… in naam van het jeugdhuis.
 • De Raad van Bestuur heeft de taak wijzigingen in de statuten en het huisreglement zoals gestemd op de Algemene Vergadering op te nemen en door te geven aan de bevoegde instanties.
 • De Raad van Bestuur heeft als taak alle relevante info voor de dagdagelijkse werking van het jeugdhuis door te geven aan de werkgroepen.
 • De Raad van Bestuur begeleidt (en coördineert indien nodig) de afzonderlijke activiteiten van leden en eventuele werkgroepen in het jeugdhuis.
 • De Raad van Bestuur onderhoudt goede contacten met ouders, buurtbewoners en verenigingen.
 • De Raad van Bestuur dient jaarlijks een subsidiedossier samen te stellen.

 

Formele vereisten voor de werking van de Raad van Bestuur

 • De Raad van Bestuur komt minimum 1 maal elke drie maanden samen op een gesloten vergadering.
 • De Raad van Bestuur brengt na elke vergadering verslag uit aan de werkgroepen.
 • De leden van de Raad van Bestuur nemen verplicht deel aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van het jeugdhuis. Hier wordt naast de rekeningen van het lopend dienstjaar en de nieuwe begroting tevens een verslag van de overige werkzaamheden van het voorbije werkjaar gepresenteerd.

1.4. Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van de vzw.

Samenstelling

 • Alle leden-medewerkers (uit werkgroepen en Raad van Bestuur) die in het bezit zijn van een geldige lidkaart hebben stem- en spreekrecht in de Algemene Vergadering.
 • De Algemene Vergadering is een open vergadering. Gewone leden en derden hebben enkel spreekrecht na toestemming van de voorzitter van de Algemene Vergadering.
 • De voorzitter van de Algemene Vergadering is de voorzitter van de Raad van Bestuur, of diens plaatsvervanger.
 • Elk meewerkend lid dient geacht aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering, tenzij de afwezigheid gewettigd is.

Bevoegdheden

 • De Algemene Vergadering (A.V.) is bevoegd voor het wijzigen van de statuten.
 • De A.V. is bevoegd voor het benoemen en het afzetten van de beheerders.
 • De A.V. is bevoegd voor het goedkeuren van de rekeningen en de begroting.
 • De A.V. is bevoegd voor de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement.
 • De A.V. is bevoegd voor het vaststellen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.
 • De A.V. is bevoegd voor het definitief uitsluiten van leden.
 • De A.V. is bevoegd voor de ontbinding van de vereniging.
 • De A.V. is bevoegd voor het uitspreken van levenslange schorsingen

Bijeenroepen van de Algemene Vergadering

 • Het bijeenroepen van de A.V. gebeurt bij gewoon briefschrijven of op elektronische wijze, tenminste 8 dagen voor het plaatsvinden van de vergadering. De oproeping vermeldt plaats, datum en uur van de vergadering, alsmede de te behandelen punten (agenda). De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de Algemene Vergadering en kan dit doen telkens zij dit nodig acht. De A.V. kan eveneens bijeengeroepen worden op aanvraag van tenminste 1/5 van de leden.

Wijze van stemming

 • alle stemmingen worden openbaar gehouden met:
  1. de door de wet vereiste 2/3 meerderheid over: de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vereniging
  2. met een gewone meerderheid van stemmen over: de goedkeuring van de rekeningen van het voorbije werkjaar en de begroting voor het komende jaar, de wijziging van het binnenhuisreglement.
 • Geheime schriftelijke stemmingen worden gehouden als het om personen gaat
  1. met de o.a. door de wet vereiste 2/3 meerderheid over: het ontslag van de beheerders, de definitieve uitsluiting van leden.
  2. met een gewone meerderheid van stemmen over: benoemen van beheerders.

Rechten en plichten van de jeugdhuisganger

1. Openingsuren

Vrijdag:

van 20u00 tot 02u00

Zaterdag:

van 20u00 tot 02u00

Zondag:

van 20u00 tot 01u00

Woensdag:

van 20u00 tot 02u00 (enkel in de schoolvakanties)

Avond voor feestdag: 

van 20u00 tot 01u00


Het jeugdhuis engageert zich om de instuifruimte in normale omstandigheden open te houden op ten minste deze momenten. Indien het jeugdhuis sporadisch niet geopend kan worden door gebrek aan tappers, dan is het in geen geval de taak van de Raad van Bestuur om dit systematisch op zich te nemen. In overleg met andere verenigingen, de overheden en de leden, en afhankelijk van de zich aandienende situatie (een fuif, een activiteit elders, een specifiek voorval) kan telkens besloten worden het jeugdhuis al dan niet open te houden; korter of langer open te houden. Uitzonderlijk wordt het jeugdhuis geopend op andere dagen bv. feestdagen. Dit afhankelijk van de beslissing van de Raad van Bestuur, en beschikbaarheid van een tapper.

2. Verzekering

 • Elke bezoeker geniet bescherming van de wettelijk verplichte verzekering
 • Enkel leden vallen onder de uitgebreide verzekering (ook niet wettelijk verplichte) van JH Den Biel vzw. Elk lid is verzekerd voor lichamelijke letsels/materiële en immateriële schade, indien geen derden betrokken zijn. In dit laatste geval moet de schade geregeld worden met verzekering van deze derde. De vrijstelling is steeds voor de betrokkene. De vrijstelling kan echter wel besproken worden met de Raad van Beheer.
 • De verzekeringspolis kan steeds worden opgevraagd bij de Raad van Bestuur.
 • Deze verzekering geldt in het jeugdhuis en tijdens de door het jeugdhuis georganiseerde activiteiten.
 • Leden zijn niet verzekerd van en naar het jeugdhuis.
 • Enkel de in de verzekeringspolis gedekte schadegevallen worden door de verzekering van JH Den Biel vergoed.

3. Eigen bezittingen

 • Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar bezittingen. Het jeugdhuis is dus niet verantwoordelijk voor diefstal en/of vernieling in haar gebouwen. Indien de overtreding te wijten is aan het gedrag van een ander lid, zal het jeugdhuis echter wel optreden: zie ook tuchtreglement.
 • De fietsen en bromfietsen van de jeugdhuisgangers dienen op een ordelijke manier worden weggeplaatst. In geen geval worden fietsen voor de ingang van het jeugdhuis geplaatst (brandveiligheid) of worden er fietsen in het jeugdhuis zelf geplaatst (vb. in de wc). Ook is het verboden fietsen, bromfietsen en andere voertuigen op een onreglementaire manier te plaatsen voor derden. De fietsen dienen geplaatst te worden in de fietsenstalling recht over het jeugdhuis. Schadegevallen als gevolg van het niet opvolgen van deze regel zijn ten laste van de overtreder.

4. Gedragscode

 • Elk lid en bezoeker dient zich in het jeugdhuis en tijdens activiteiten van het jeugdhuis op een degelijke, respectvolle en verantwoordelijke manier te gedragen.
 • Elk lid en bezoeker heeft tot taak respect op te brengen voor de gebouwen en eigendommen van het jeugdhuis. Opzettelijke schade toebrengen hieraan wordt zoals verder beschreven bestraft.
 • Onopzettelijke schade wordt door de betrokken persoon opgeruimd. Hieronder verstaan we onder andere het breken van glazen. Indien dit wordt geweigerd kunnen er sancties worden getroffen.
 • Elk lid en bezoeker moet andere leden en bezoekers respecteren. Pesterijen, racisme, seksisme en/of geweld ten opzichte van eender wie die het jeugdhuis bezoekt zullen leiden tot schorsingen. (zie ook tuchtreglement)
 • Iedereen die het jeugdhuis bezoekt respecteert bovendien diegene die zich als vrijwilliger inzetten voor de werking van het jeugdhuis. Hieronder worden verstaan tappers, DJ’s, andere meewerkende leden.
 • Het gebruik en/of bezit, alsook het verhandelen van gelijk welke soort drug in en rond het jeugdhuis is verboden. Bij overtreding volgen sancties volgens het geldende alcohol- en drugbeleid.Het uitoefenen van eender welke illegale praktijk is in het jeugdhuis verboden.
 • Tenslotte is elk lid verantwoordelijk voor wat er gebeurt in het jeugdhuis. Al wie getuige is van een overtreding, bijvoorbeeld roken, en niet ingrijpt kan tot verantwoording worden geroepen. In geval van grove nalatigheid kunnen maatregelen genomen worden (zie ook tuchtreglement)
 • Iedere bezoeker gaat ermee akkoord dat foto’s waarop de bezoeker voorkomt op de site kunnen verschijnen.

Werking

1. Medewerking

 • Elk lid heeft het recht activiteiten mee te organiseren.
 • Elk lid heeft het recht mee te helpen met de verschillende taken die bij een activiteit moeten worden uitgevoerd.
 • Leden kunnen suggesties, ideeën, etc… kwijt op de open vergaderingen, ledenvergaderingen, bij de meewerkende leden of de ideeënbus.
 • Medewerkers, tappers en andere vrijwilligers dienen evenwel rekenschap af te leggen van hun activiteiten ten opzichte van de leden van de Raad van Bestuur.

2. Barwerking

 • Niemand is verplicht om een consumptie te verbruiken.
 • Het is evenwel niet toegelaten om eigen drank mee te brengen in het jeugdhuis en het in het jeugdhuis te verbruiken.
 • Aan jongeren onder 16 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.
 • Er wordt geen drank geschonken aan bezoekers/leden die reeds dronken het jeugdhuis binnenkomen. Het jeugdhuis houdt zich aan de wet op openbare dronkenschap.
 • Men is steeds verplicht contant, met bonnetjes of via de Poef-O-Matic te betalen. Uitzonderingen worden niet toegelaten.
 • Alle drank wordt aan de toog besteld.
 • Het is verboden voor leden en bezoekers zich ongevraagd achter de toog te begeven. Diegene die zich hier niet aan houdt of de tapper onder onaanvaardbare druk zet om hem/haar wel toe te laten kan een sanctie krijgen. Het devies luidt: “TAPPER IS BAAS”.
 • De enige geldige tappers zijn zij die ingeschreven staan op de tapperslijst.
 • Tappers zijn minstens 16 jaar, uitgezonderd personen die jonger zijn en matuur genoeg bevonden worden door de Raad van Bestuur en de verantwoordelijke.
 • Voor speciale gelegenheden is er mogelijkheid tot het kopen van een vat of bakken drank. Hiertoe is evenwel voorafgaande toestemming vereist. Er bestaan twee mogelijkheden:3. Muziek in het jeugdhuis

 • De DJ van dienst mag zich onder geen beding begeven achter de toog.
 • Achter de discobar worden enkel mensen toegelaten die kennis hebben van de muziekinstallatie en het nodige respect opbrengen voor zowel installaties als cd’s/platen.
 • Mensen die willen draaien hebben hiervoor de uitdrukkelijke toestemming nodig van de tapper en/of verantwoordelijke.
 • Indien de DJ probeert om de geluidsmaxima die ingebouwd zijn in het systeem, te veranderen op eender welke wijze, resulteert dit in onmiddellijke schorsing.
 • Indien de schuifdeuren open staan wordt de muziek stil gezet, zodat de buurt geen last heeft van lawaai.
 • Het is de taak van de DJ voldoende gevarieerd te draaien.
 • Cd’s en LP’s worden NOOIT UITGELEEND. Het meenemen van cd’s/platen wordt streng gesanctioneerd.
 • DJ’s met eigen platen/cd’s houden materiaal van het jeugdhuis en eigen materiaal strikt gescheiden. Illegaal verkregen materiaal is verboden in het jeugdhuis.
 • CD’s worden goed behandeld en op hun plaats teruggezet.
 • Iedereen die zich achter de discobar begeeft, wordt aanzien als DJ
 • Als de DJ draait met gekopieerde muziek, wordt hij geacht in het bezit te zijn van een DJ-licentie

4. Gebruik van de aanwezige spelen

 • De spelen zullen enkel tijdens de openingsuren en op de avonden waarop geen enkele andere activiteit is voorzien, worden opengesteld.
 • De schade toegebracht aan de spelen zal door de dader aan het jeugdhuis vergoed worden.
 • Er is geen enkele gelegenheid waarbij de gevraagde prijs per spel niet betaald wordt.
 • Drank, jassen, tassen en dergelijke meer horen niet thuis op het spelvlak.
 • Frauduleuze praktijken worden gesanctioneerd.
 • Niemand mag een spel een hele avond lang monopoliseren.

Poolreglement:

 • Alle keu's worden steeds teruggeplaatst in de daarvoor voorziene houders.
 • De ballen dienen steeds op de pooltafel te blijven.
 • Indien afgesloten, mag de afdekking van de pool enkel worden verwijderd mits toelating van de verantwoordelijke.
 • Het is verboden rechtstreeks op het laken of op de rand te zitten of staan.

Kickerreglement

 • het tafelvoetbalspel kan niet worden afgedekt. Om dit spel in ere te bewaren is ten allen tijde verboden drank of andere voorwerpen te plaatsen op het toestel.

5. Uitgangen

 • Nooduitgangen: Zowel boven als beneden is er een nooduitgang. Deze worden onder geen beding gebruikt zonder dat daar reden toe is. Mensen die zich op het dak begeven op de eerste verdieping zonder dwingende reden, zullen direct worden geschorst (geen waarschuwing).
 • Schuifdeuren: Deze worden enkel opengezet indien daartoe wordt beslist door een bestuurder. Het is niet toegelaten de schuifdeuren uit eigen beweging te openen en te gebruiken als in -of uitgang.

6. De eerste verdieping

Het is verboden:

 • De nooduitgang te gebruiken zonder dat daar reden toe is en zich op het dak te begeven.
 • Zaken naar beneden te gooien.
 • De lampen op de lichtbrug te verzetten of nog maar aan te raken.
 • Met de balustrade heen en weer te bewegen.

7. Terras

 • Het terras wordt enkel gebruikt indien Raad van Bestuur hiertoe de toestemming geeft.

8. Omgeving

Het jeugdhuis is gelegen in een groene omgeving, palend aan verschillende particuliere en openbare eigendommen. Het is dan ook noodzakelijk de buren en de terreinen gelegen rond het jeugdhuis terdege te respecteren. Er wordt met aandrang gevraagd om:

 • Na 22.00h het lawaai buiten zoveel mogelijk te beperken (burengerucht!).
 • Auto’s zoveel mogelijk te parkeren op het kerkplein.
 • Stapvoets te rijden teneinde de veiligheid van voetgangers en fietsers te kunnen waarborgen.
 • De deuren van het jeugdhuis direct te sluiten na het binnenkomen en buitengaan.

Het is daarbij verboden om:

 • Met draaiende motor in de buurt van het jeugdhuis te blijven staan.
 • Overmatig lawaai te maken in de buurt van het jeugdhuis, bv: roepen, luide muziek door autoradio's, met gierende banden vertrekken etc...
 • Afval achter te laten op de terreinen gelegen rond het jeugdhuis.
 • Op eender welke wijze gebruik te maken van de inham aan de garagepoort naast het jeugdhuis. Dit is particulier terrein, en dus geen parkeerruimte, fietsenstalling, openbaar toilet… Hiertegen zal kordaat worden opgetreden.
 • Inbraak te plegen op het aanpalende schoolterrein en/of kerkhof. Elke poging hiertoe zal resulteren in onmiddellijke schorsing.
 • (Brom-)fietsen te stallen en auto’s te parkeren buiten de daartoe voorziene gebieden.

9. Op te vragen info

Volgende informatie kan door alle leden van VZW JH Den Biel worden opgevraagd:

 • Financieel overzicht van voorbije boekjaar.
 • Uitgaven en inkomstenstatus
 • Huisreglement
 • Tappersinstructies
 • Verzekeringspolissen
 • Werkingsverslagen
 • Andere officiële/relevante documenten

De enige uitzondering betreft tekstpassages met opmerkingen betreffende private personen. De stukken kunnen aangevraagd worden bij de kernleden.

Tuchtreglement

1. Schade (door vervuiling/vernieling)

 • Van elk lid en van elke bezoeker eisen wij dat ze respect hebben voor het gebouw, het meubilair, en het andere materiaal toebehorende aan het jeugdhuis. Het terras en de voor- en achterkant van het gebouw maken in dat verband evenzeer deel van het jeugdhuis.
 • Bij vervuiling/vernieling dient de gemaakte schade te worden hersteld of vergoed door de betrokken persoon of personen. Dit geldt ook in redelijke mate voor activiteiten die buiten het jeugdhuis plaatsvinden.
 • Binnen de marges, geval per geval door de Raad van Bestuur bepaald, kunnen activiteiten buiten het jeugdhuis met als doel opzettelijke vervuiling, vernieling en/of fysieke schade aan te brengen, gesanctioneerd worden. Eender welke activiteit waaraan een uitdrukkelijk lid van het jeugdhuis deelneemt, en waarbij een aantoonbare relatie is met het jeugdhuis valt binnen deze marges. Feiten die het imago van JH Den Biel rechtstreeks of onrechtstreeks schaden zullen volgens beslissing van de Raad van Bestuur kunnen worden bestraft met schorsing. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: het schade toebrengen aan auto's of lichamelijke schade toebrengen in de omgeving van het jeugdhuis en voor of na het bezoeken van het jeugdhuis. Jeugdhuis Den Biel verleent in zulke gevallen ook steeds alle mogelijke hulp aan eventuele slachtoffers ivm politionele klachten.
 • In geval van opzettelijke vervuiling of vernieling, zal per geval door de Raad van Bestuur worden besloten om over te gaan tot een klacht voor vandalisme. Dit om te voorkomen dat schade nooit wordt vergoed door de betrokken pers(o)on(en).

2. Geweld

 • In geval van geweld van eender wie die het JH betreedt ten opzichte van andere bezoekers of leden, zal er steeds een klacht worden ingediend bij de politie. Geweld kan niet, nooit, in geen enkele vorm. Noch verbaal, noch psychisch, noch fysiek geweld. Ook seksuele intimidatie en stalking, psychische terreur (pesten, mobbing…), racisme en discriminatie vallen hieronder. Het jeugdhuis neemt zelf nota van elke klacht van geweld, en neemt maatregelen teneinde toekomstig geweld te voorkomen en leden te beschermen. Indien nodig wordt doorverwezen naar officiële hulpverleners en politie.
 • Indien slachtoffers van geweld overgaan tot een politionele klacht zal JH Den Biel steeds medewerking verlenen indien hierom wordt gevraagd door het slachtoffer. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld het afleggen van verklaringen door de meewerkende leden

3. Overtredingen reglement algemeen + procedure

 • Bij de gevallen van vervuiling, vernieling, geweld of andere overtredingen die vallen onder dit reglement zal de volgende procedure gevolgd worden: iemand die een overtreding begaat zal een mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing krijgen. Een politionele klacht is hier echter niet uitgesloten. Bij de derde overtreding wordt er overgegaan tot een schorsing. Termijnen zijn naargelang de inbreuken 3, 6, 9, of 12 maanden. Raad van Bestuur beslist over de grootte van de sanctie. Het algemene bestuur behoudt zich het recht om bij grove overtredingen of herhaling binnen een billijke periode direct over te gaan tot schorsingen.
 • Bij ernstige voorvallen kan er meteen overgegaan worden tot schorsing.
 • Over elke sanctie wordt openlijk gecommuniceerd met de leden: hetzij via een speciaal belegde vergadering, hetzij via een specifieke uitnodiging op een gesprek.
 • Het huisreglement is niet alleen geldig binnen het jeugdhuis, maar ook uitdrukkelijk in haar onmiddellijke omgeving: het buitenterras, de voor- en achterkant van het gebouw.

Kennisname van het huisreglement

Elke bezoeker en lid van het jeugdhuis wordt verondersteld dit huisreglement te kennen en de daarin vermelde punten na te leven. Niemand kan zich beroepen op het niet gekend zijn van de punten zoals vermeld in voorgaande huisreglement. Daartoe zal op verschillende punten van het jeugdhuis het huisreglement uithangen, voldoende groot en duidelijk leesbaar en zal elkeen die erom vraagt een persoonlijk exemplaar ontvangen.
Het huisreglement geldt evenzeer op het terras en de onmiddellijke omgeving van het jeugdhuis.

Dit reglement gaat in vanaf 19/04/2015.

Created by Christoph Vernimmen - http://www.vernimmen.org